กรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้

จากเดิม  กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็น  กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban@dop.mail.go.th โทรศัพท์ 0 2642 4901 โทรสาร 0 2642 4307

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

City GIFs - Get the best gif on GIFER
ติดต่อเรา