การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้  นางพิมลริยา  ศิลวิศาล นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษฏ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวอรอมล  พลหลา นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  และนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

          การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2)

2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1)

3. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (กลุ่มดีเด่น)

4. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (กลุ่มดีเด่น)

5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (กลุ่มดีเด่น)

6. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ (กลุ่มดีเด่น)

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ที่ผ่านการประกวดระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่             

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2)

2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1)

3. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (กลุ่มดีเด่น)

4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (กลุ่มดีเด่น)

ติดต่อเรา