แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

ตามที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมครูครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ในการนี้ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งการแก้ไขการลงทะเบียนโครงการอบรมฯ เพื่อทราบ

 

ติดต่อเรา