เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทนและโลกเรา”

 

ติดต่อเรา