โครงการพัฒนาเยาวชนและอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชนและครูไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดจัดกิจรรมขึ้นมา  ๒ กิจกรรม  หากโรงเรียนใดมีความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานโดยตรงไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 1830 ถึง 1 หรือ 08 6313 1353

 

ติดต่อเรา