การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อ ผลงาน :การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้ประเมิน:นายอนันทชัย ชุมอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีการศึกษา:2564
 

ติดต่อเรา