ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อน กับ LESS

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS”  เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน สร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ http://shorturt.asia/wfb๒w  ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

                   

ติดต่อเรา