ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล

จังหวัดตรัง แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล จำนวน 3 ทุน ได้แก่   1) ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566  2)  ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566 และ 3)ทุนสำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ติดต่อเรา