ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566

ด้วยจังหวัดตรัง แจ้งการกำหนดปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakam Institue of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปี 2566 สำหรับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับของรัฐ ตามประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

ติดต่อเรา