การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุปรสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการและสถาบันครอบครัว โดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ผ่าน Facebook “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” หรือเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th

 

ติดต่อเรา