ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (e-learning)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (e-learning) 10 บทเรียนหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองเมื่อเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

 

ติดต่อเรา