ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ https://plludds.dpt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ชื่อ Landuse Plan รวมทั้งจัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการสำคัญ ผ่าน LINE ooficial Account ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชื่อ DPT Information

 

ติดต่อเรา