ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

 

ติดต่อเรา