การติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ และนางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ การติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ภายใต้หลักการ “การประสานร่วมมิตร ร่วมคิดร่วมทำ เรียนรู้ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงาน” โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดำเนินการวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม, หนองทะเลวิทยา, สามัคคีศึกษา, ห้วยนางราษฎร์บำรุง, คลองยางประชานุสรณ์, สินปุนคุณวิชญ์, น้ำผุด, สภาราชินี 2, และกันตังรัษฎาศึกษา

ติดต่อเรา