ประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ AKsorn On-Learn

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์จิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn เพื่อให้สถานศึกษาได้เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดให้บริการแก่ครู และนักเรียนของสถานศึกษา ให้สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้ฟรี ในวิชีและชั้นปีที่สถานศึกษาได้พิจารณาเลือกใช้หนังสือเรียนของอักษรในปีการศึกษา 2565

 

ติดต่อเรา