การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจประเด็น “การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน”

 

ติดต่อเรา