ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช 2564 ภายใต้หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอที่บันทึกการเล่าเรื่อง มีความยาวประมาณ 5 นาที ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 

ติดต่อเรา