ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดตรัง แจ้งประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

 

ติดต่อเรา