งานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ (Open House) โรงเรียนเมืองกระบี่

วันที่ 7 มีนาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ  Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยโรงเรียนเมืองกระบี่ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ  Open House ประจำปีการศึกษา 2565  วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ติดต่อเรา