ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยมีหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตร “การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

 

2) หลักสูตร “การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

 

3) หลักสูตร “แนวทางการป้องกันการจัดซื้ัอจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

 

4) หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันการกระทำผิดวิจัยการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

 

5) หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

 

6) หลักสูตร “แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

 

ติดต่อเรา