โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ ขอเชิญชวนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวนไม่เกิน 50 คน/โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

 

ติดต่อเรา