การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ของ นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และกรรมการ ประกอบด้วย นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และนางสาวพะนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  โดยมี นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วย นางเพียงใจ หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปะเหลียน  นางบุษราภรณ์  ศรีรักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรของสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา