การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2564  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. รางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

2. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นายสุมิตร  สามห้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                    พร้อมทั้ง แนะนำและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัด ดังนี้

  1. นายอุทัย  ก่งเซ่ง  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

2. นางสาวจันทร์จิรา  ปูเงิน  ในโอกาสย้ายมารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3. นางสาวกัญญารัตน์  หนูภักดี  พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

ติดต่อเรา