การจดทะเบียนรับรององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนรับรององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสามารถส่งเอกสารขอจดทะเบียนองค์กร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา