การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ โดยมีคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา