การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสภาราชินี 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ในวันที่  7 – 8 เมษายน 2564  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา