รับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล Wenhui Award ๒๐๒๒ Educational Innovations for Learning Recovery

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Wenhui Award 2022 ภายใต้หัวข้อ Educational Innovations for Learning Recovery ขององค์การยูเนสโก โดยจะมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่ได้สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 2 รางวัล ผู้ชนะเลิศจะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท 

โรงเรียนในสังกัดทราบ หากท่านใดสนใจ สามารถส่งแบบเสนอชื่อและหลักฐานต่างๆ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

 

ติดต่อเรา