ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.) ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ได้รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศกระทรวงการคลัง และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)  ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนที่รักในอาชีพทหาร และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบกตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองทัพบกต่อไป 

 

ติดต่อเรา