ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด

 

ติดต่อเรา