รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ 5R โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะพิชญพิจารณ์ (PEER REVIEW COACHING TECHNIQUE)

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ 5R โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะพิชญพิจารณ์ (PEER REVIEW COACHING TECHNIQUE)

ผู้ศึกษา : นายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่พิมพ์ : 2564

บทคัดย่อ

 

ติดต่อเรา