โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

 

ติดต่อเรา