สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566

 

ติดต่อเรา