ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดกิจกรรมวันป่าไม้ชุมชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของการจัดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว ได้ที่ QR Code ด้านล่าง

ติดต่อเรา