แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวง

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 ก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน จากส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เปลี่ยนเป็น ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 ตรัง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

 

ติดต่อเรา