ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.edupol.org  และเว็บไซต์ www.policeadmission.org   

 

ติดต่อเรา