การประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

11 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  โดยมี  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับศูนย์สอบย่อย (8 ศูนย์ย่อย) ได้แก่ ศูนย์ย่อยที่ 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ศูนย์ย่อยที่ 2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ศูนย์ย่อยที่ 3 โรงเรียนห้วยยอด  ศูนย์ย่อยที่ 4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ศูนย์ย่อยที่ 5 โรงเรียนพนมเบญจา  ศูนย์ย่อยที่ 6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  ศูนย์ย่อยที่ 7 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  และศูนย์ย่อยที่ 8 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ  รวมทั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ (41 สนามสอบ) และคณะทำงานระดับศูนย์สอบ รวมจำนวน 200 คน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง                    นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  กล่าวว่า  การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ต้องอาศัยการดำเนินการพัฒนาในกระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การดำเนินการวัดและประเมินผลที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมหนึ่งในด้านวิธีวิทยาการทางการประเมินที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และการดำเนินการด้านใด ๆ ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อประเทศชาติ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา

ติดต่อเรา