การตรวจความพร้อมศูนย์สอบและสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

12 มีนาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้  นายสุรพงษ์  เพชรเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นางกชนันท์ลภัส  สิงติ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวกชกร  เถรว่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสุภา  นิลลออ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายธรรมสรณ์  ทองงาม  ศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบและสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ณ ศูนย์สอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  และสนามสอบโรงเรียนสภาราชินี 2

ติดต่อเรา