ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรของรัฐและเอกชน ได้ทำโครงการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีกิจกรรมชุมนุมรวม 11 ชุมนุม และกำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางของการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อให้ครูและอาจารย์ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติและนำกิจกรรมเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงพร้อมทั้งขยายผล โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น.  ผ่านระบบโปรแกรม Zoom  

เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565  โดยสามารถลงทะเบียนภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา