รายงานผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานฐานวิจัย

ชื่อเรื่อง:รายงานผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานฐานวิจัย
ผู้รายงาน:นางชเนตตี ชนชอบธรรม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ปีรายงาน :2565
 

ติดต่อเรา