เลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน “Clean Energy Teacher Showcase”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์งาน “Clean Energy Teacher Showcase” ซึ่งดำเนินการโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจยไปในหลายเขตพื้นที่ นั้น

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเลื่อนงาน “Clean Energy Teacher Showcase” ซึ่งกำหนดการจัดงานทั้ง 4 ภูมิภาค จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว จะยังคงได้รับสิทธิเข้าร่วมงานดังกล่าวเช่นเดิม โดยรายละเอียดการเลื่อนวันที่จัดงานและรูปแบบการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ติดต่อเรา