ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ saraban@matthayom13.go.th ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เพื่อใช้รับส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 นั้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของหน่วยงานในสังกัดให้มีรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จึงยกเลิกที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ saraban@matthayom13.go.th และเปลี่ยนมาใช้ saraban04302@obce.go.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Inbox is signing off: find your favorite features in the new Gmail
ติดต่อเรา