ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2566

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2566 โดยสามารถส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานฯ  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

>> จังหวัดตรัง

 

>> จังหวัดกระบี่

 

ติดต่อเรา