ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

ด้วยจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)  โดยสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนที่กำหนด  

 

ติดต่อเรา