ประธานพิธีเปิดค่ายทักษะชีวิต พิชิตฝัน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่าย “ทักษะชีวิต พิชิตฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ตรังอันดามัน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  ได้จัดกิจกรรมค่าย “ทักษะชีวิต พิชิตฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565  ให้กับนักเรียนการศึกษาทางเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนกลุ่มโครงการห้องเรียนทหารตำรวจ  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาสังคมให้กับนักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตเกิดจิตสำนักที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ติดต่อเรา