พิธีเปิดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 สหวิทยาเขตวิทยาธรรม

วันที่ 16 มกราคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันครูประจำปี พ.ศ.2566 สหวิทยาเขตวิทยาธรรม ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ซึ่งในการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 สหวิทยาเขตวิทยาธรรม  ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ภายใต้หัวข้อ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 

ติดต่อเรา