ประชาสัมพันธ์เครื่องมือ Web Application Mental Health Checkin

จังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ Web Application Mental Health Checkin ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยสามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้งต้นได้ทันที เพื่อเป็นช่องทางในการค้นหากลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานขอกระทรวงสาธารณสุข

 

ติดต่อเรา