ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Libary) และห้องสมุดชีวิต e-Library

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) และห้องสมุดชีวิต e-Library ซึ่งกิจกรรมห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ มีสื่อความรู้ จำนวน 839 รายการ

 

ติดต่อเรา