ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ด้วยจังหวัดตรัง แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 เว็บไซต์ โดยเริ่มใช้ชื่อเว็บไซต์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา