การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

จังหวัดตรัง แจ้งยกเลิกประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ 11พฤษภาคม 2565 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดนเขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เลม 139 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 1 กันยายน 2565 หน้า 28 แทน

 

ติดต่อเรา