ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ติดต่อเรา